مزایا و تسهیلات مالیاتی برای صاحبان مشاغل در قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم قانونی در جهت توسعه عدالت اقتصادی در سطح جامعه است. برای صاحبان مشاغل تسهیلات و مزایای در قانون مالیات های مستقیم لحاظ شده است.

مزایا و تسهیلات مالیاتی برای صاحبان مشاغل در قانون مالیات های مستقیم ادامه مطلب