نکته ای در خصوص حق مسکن 1401

خبر 20 فروردین 1401 طبق مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران با 200 هزار تومان افزایش به مبلغ 650 هزار تومان رسید که از فروردین ماه در حقوق کارگران […]

نکته ای در خصوص حق مسکن 1401 ادامه مطلب