اضافه کاری نیاز کارفرما یا کارمندان

انگیزه مادی همیشه از مهترین عوامل بوده که می‌توان با انگیزه دستمزد بیشترافراد را تشویق به اضافه کاری کرد.اضافه کاری هم برای کارفرماوهم کارمند مزایایی دارد.