شناسایی شاخص‌های مؤثر بر جلوگیری فرار از مالیات

امروزه افراد برای فرار از مالیات دست به راهکارهای مختلفی می‌زنند. فرار از مالیات ممکن است اثرات جبران‌ناپذیری برای آبادانی یک کشور داشته باشد.

شناسایی شاخص‌های مؤثر بر جلوگیری فرار از مالیات ادامه مطلب