نکته ای در خصوص حق مسکن 1401

طبق مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران با 200 هزار تومان افزایش به مبلغ 650 هزار تومان رسید که از فروردین ماه در حقوق کارگران باید اجرایی شود. اما …

نکته ای در خصوص حق مسکن 1401 ادامه مطلب