حقوق و دستمزدمالیات

معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷

بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ از جانب رئیس کل سازمان مالیاتی صادر شده است و دلیل آن ابهاماتی است که در اجزای بند الف تبصره ۶ قانون بودجه کشور وجود داشته است. با توجه به این معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷، نرخ مالیاتی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ده درصد شده است که با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به به اعضای هیئت علمی و با توجه به اصلاحات و الحاقات بعدی است. در این مقاله به بررسی جزئیات معافیت مالیات حقوق بگیران سال ۹۷ خواهیم پرداخت.

معافیت مالیاتی چیست

وقتی فردی مشمول پرداخت مالیات می شود به خروج قانونی منابع درآمدی و سرمایه ای او از مالیات چه به طور موقت و چه به طور دائم، معافیت مالیاتی گفته می شود که این کار یک نوع سیاست حمایتی دولت است. معافیت مالیاتی یک امر قانونی است که به صورت موقت و یا دائمی ارائه می شود و بر اساس سیاست های حمایتی دولت می باشد. معافیت مالیاتی با بخشودگی مالیاتی تفاوت دارد زیرا بخشودگی مالیاتی در رابطه با منابعی است که برای آن ها مالیات در نظر گرفته شده است که در معافیت مالیاتی این طور نیست. معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ نیز بر پایه سیاست حمایتی دولت صورت گرفته است.

 معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97

اهداف معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی با هدف جهت دهی سرمایه گذاری و تشویق آن ها خواهد بود و دولت با این روش تلاش می کند نقدینگی جامعه را برای پیش رفتن به سمت طرح های عام المنفعه و کم بازده هدایت کند و از آن به عنوان یک ابزار تشویقی بهره می برد. برای هر درآمدی، وضع کردن مالیات احتیاج به داشتن هدف ندارد اما معاف کردن از مالیات در جهت تحقق برخی اهداف خواهد بود و بر اساس سیاست های دولت است، معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ نیز بر این اساس است. با معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ سعی شده است سرمایه گذاری را برای طرح های عام المنفعه سوق داد.

 معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97

معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷

با توجه به بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ افرادی که در هر سال حقوقی تا مبلغ ۲۷۶۰۰۰۰۰ تومان دریافت می کنند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. افرادی که حقوق بگیر غیر دولتی هستند سقف معافیت مالیاتی آن ها در ماه ۲۳۰۰۰۰۰ تومان خواهد بود. سقف معافیت مالیاتی با توجه به تبصره ۶ قانون بودجه در موضوع ۸۴ قانون مالیات های مستقیم که مصوب ۱۳۶۶٫۱۲٫۴ می باشد و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۷۶ میلیون ریال است. مبلغ معافیت مالیاتی برای افراد موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ۲۱۶ میلیون ریال می باشد.

 معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97

معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ اعضای هیئت علمی دانشگاه

بر اساس بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ در رابطه با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها این میزان به نرخ ده درصد است که با در نظر گرفتن ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات می باشد که مرتبط با اعضای هیئت علمی است و در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسیده است و دارای اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد. این نرخ، مقررات احکام ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوری را در نظر قرار داده است و تبصره بند “ی” ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز در آن رعایت شده است و معافیت هایی که در قانون مالیات های مستقیم نیز تعیین شده است در نظر گرفته شده است.

 معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97

نرخ مالیات مشمول معافیت سایر اشخاص

با توجه به معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق بر اساس زیر است:

  • افرادی که درآمد سالانه آن ها از ۲۷۶۰۰۰۰۰۰- ۱ ریال است معاف از مالیات هستند.
  • افرادی که درآمد سالانه آن ها از ۲۷۶۰۰۰۰۰۱ تا ۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰ ریال است دارای نسبت مازاد ۲۷۶۰۰۰۰۰۰ و نرخ مالیات ۱۰ درصد خواهند بود.
  • افرادی که درآمد سالانه آن ها ۱۱۰۴۰۰۰۰۰۱ تا ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال است دارای نسبت مازاد ۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰ و نرخ مالیات ۱۵ درصد هستند.
  • افرادی که دارای درآمد سالانه از ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۱ تا ۱۹۳۲۰۰۰۰۰۰ هستند دارای نسبت مازاد ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰ و نرخ مالیات ۲۵ درصد خواهند بود.
  • افرادی که دارای نسبت به مازاد ۱۹۳۲۰۰۰۰۰۰ هستند نیز دارای نرخ مالیات ۳۵ درصد خواهند بود.

معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ که قبل تر به مبلغ ۲ میلیون تومان در لایحه ای از سوی دولت ارائه شده بود، در مجلس به میزان ۲۳۰۰۰۰۰ تومان معاف از مالیات شد که این مقدار نسبت به لایحه بودجه ۹۷ رشد ۱۵ درصدی داشته است. در رابطه با ماده ۱۰۱ سقف معافیت مالیاتی اشخاص از مبلغ ۱۸ میلیون تومان به ۲۱۶۰۰۰۰۰ تومان افزایش داشته است.

 معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97

معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ برای کارکنان دولتی و غیردولتی

در رابطه با ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم که در ۶ اسفند ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است و در سال ۹۷ اصلاحاتی داشته است، سقف معافیت مالیاتی بر اساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده برابر با ۲۷۶ میلیون ریال است. بر اساس بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ در رابطه با کارکنان دولتی و غیر دولتی نرخ مالیات بر کل درآمد چه در ارتباط با حقوق و مزایا و چه فوق العاده و کارانه و سایر، به شرح زیر خواهد بود (البته به استثنای تبصره ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم):

  • ۴-۳ برابر مازاد بر مبلغ ذکر شده، مالیات سالانه ای به اندازه ۱۵ درصد خواهد داشت.
  • ۶-۴ برابر مازاد مبلغ ذکر شده مالیات سالانه ای به اندازه ۲۵ درصد خواهد داشت.
  • ۶ برابر مازاد نسبت به مبلغ ذکر شده مالیات سالانه به اندازه ۳۵ درصد خواهد داشت.
  • در رابطه با موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم معافیت مالیاتی سالانه ۲۱۶ میلیون ریال تعیین خواهد شد.

بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ در رابطه با ماده ۸۶

در احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم استثنایی وجود دارد که با توجه به آن و اصلاحات بعدی مقررات بند الف تبصره ۶، تمام احکامی که در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم وجود دارد و در ۲۷ تیر ۱۳۹۶ به تصویب رسیده است، در سال ۱۳۹۷ نیز قابل اجرا می باشند. فیتو سیستم آنلاین حقوق و دستمزد خدمات اینترنتی خود را به صورت ۲۴ ساعته ارائه می دهد و آماده مشاوره در زمینه محاسبه حقوق و مالیات می باشد و از پرسنلی حرفه ای در این زمینه بهره گرفته است. این مجموعه در زمینه معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال ۹۷ آماده راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات خواهد بود.

 معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین فینتو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا