موارد ذکر شده در آیین نامه تنخواه گردان ماده 54

آیین نامه تنخواه گردان
پرداخت هزینه ها و تهیه ی کالا و مواد مصرفی همواره یکی از مسائل با اهمیت است. به منظور تسریع در انجام پرداختی ها این مبالغ از محل وجوه تنخواه گردان پرداخت می شود. به منظور جلوگیری از ایجاد مسائل حقوقی، آیین نامه تنخواه گردان تنظیم شده است. آیین نامه تنخواه گردان ماده ٥٤، شامل ١٩ ماده مي باشد كه در ادامه به جزئياتی از اين آيين نامه پرداخته و مندرجات موجود شامل ماده ها و تبصره های گوناگون را بررسی می كنيم.

 آیین نامه تنخواه گردان

ماده ١ آیین نامه تنخواه گردان

الف) تنخواه گردان حسابداری

1. براي پرداخت هاي مربوط به واحدهاي مركزی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي از محل اعتبارات جاری مصوب مواد ١ تا ٧ و ١٣ و١٧ و ١٩ تا ميزان متوسط پرداخت های يك ماه مواد مذكور مشروط بر آن كه جمع تنخواه گردان واگذاری و همچنين تنخواه گردان هر ماده از اعتبارات تخصيص يافته سهمي واحدهای مربوط تجاوز ننمايد.
2. براي پرداخت های مربوط به واحدهاي مركزی دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه استانی و همچنين مؤسسات دولتی  مستقر در خارج از مركز از محل اعتبارات جاری مصوب با رعايت مفاد و به ميزان مقرر در بند ١ فوق
 آیین نامه تنخواه گردان

ب) تنخواه گردان پرداخت

به منظور تسهیل در پرداخت هزینه ها، برخی هزینه ها به ترتیب و میزان زیر از محل تنخواه گردان حسابداری موجود نزد ذی حساب پرداخت می شود.
1.در شهرستان محل استقرار ذی حساب تا یک ماه و در شهرستان های خارج از استقرار ذی حساب تا دو ماه هزینه ها از محل اعتبارات جاری پرداخت می شود.
2. به واحدهای تداركاتی مركزی دستگاه هاي موضوع اين آيين نامه تا ميزان پرداخت های يك ماه
3. به واحدهای خارج از كشور وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی تا ميزان متوسط پرداخت های شش ماه از محل اعتبارات جاری به تفكيك برنامه و مواد و هزينه

تنخواه گردان استان (الحاقي)

هزینه های جاری و عمرانی دستگاه های تابع بودجه استانی حداکثر تا 15 درصد با درخواست نمایندگی خزانه یا مستقیماً توسط خزانه تأمین می شود.

تنخواه گردان ساير پرداخت هاي استان (الحاقي)

به منظور دسترسی به موقع ذیحسابان مؤسسات دولتی مستقر در استان و دستگاه های اجرایی مرکزی در استان به تنخواه گردان حسابداری و تسهیل در پرداخت وجوه پروژه های عمرانی ملی در استان ها مبالغی در بودجه ی کل کشور به استان ها اختصاص داده می شود. ساير پرداخت های لازم از محل اعتبارات جاری و عمرانی ابلاغی به استان در مورد اعتبارات مؤسسات دولتی مستقر در استان و واحدهای تابعه به دستگاه های اجرایی مركزی در استان حداكثر تا ١٥ درصد اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های مذكور و با درخواست نمايندگی خزانه و ساير موارد مذكور در اين بند به ميزان مورد نياز به تشخيص و توسط خزانه.

ماده ٢ آیین نامه تنخواه گردان

درخواست وجه براي دريافت تنخواه گردان موضوع رديف هاي ذيل در بندالف ماده ( ١ ) اين آيين نامه از طرف ذی حساب صادر و در مورد رديف هاي ١ ،٣ ، ٥ و همچنين طرح های عمرانی ملی موضوع رديف ٦ به نمايندگی خزانه در استان ارسال خواهد شد.
پس از بررسی های مربوطه توسط خزانه یا نمایندگی خزانه  و مطایقت گزارشات ارائه شده با آیین نامه وجه مورد نظر به حساب دستگاه ذی ربط وارد می شود.
 آیین نامه تنخواه گردان

ماده ٣ آیین نامه تنخواه گردان

کافی نبودن یا عدم وجود تنخواه گردان نزد ذی حساب برای پیش پرداخت های مربوط به قراردادهای منعقد شده یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی یا سایر پرداخت های اعتباری، برای پرداخت این هزینه ها از محل اعتبار تخصیص یافته در اختیار ذی حساب قرار می گیرد.
 آیین نامه تنخواه گردان

ماده ٤ آیین نامه تنخواه گردان

معیار پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاه های تجاری تازه تأسیس شده و بدون سابقه پرداخت سال قبل برآورد پرداخت های ماهانه سال جاری با رعایت موارد مندرج در بند الف ماده (1) است ؛ در مورد سایر دستگاه های تجاری معیار واگذاری یک دوازدهم پرداخت سال قبل است.

ماده ٥ آیین نامه تنخواه گردان

اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی که در قانون بودجه کل به صورت یک قلم و بدون تفکیک مواد هزینه است با رعایت مندرجات بند الف ماده (1) تا یک دوازدهم پرداخت های سال قبل واگذار می شود.

ماده ٦ آیین نامه تنخواه گردان

مطابق آیین نامه تنخواه گردان ذی حساب به پرداخت هزینه ها از محل تنخواه گردان در اختیار و تکمیل پرداخت با رعایت مفاد آیین نامه می پردازد. وجه لازم برای تکمیل تنخواه گردان حسابداری باید طی درخواستی به خزانه یا نمایندگی خزانه ارسال و مورد بررسی قرار گیرد. خزانه یا نمایندگی آن بعد از انجام بررسی های لازم وجه درخواستی را محسوب و به حساب بانکی دستگاه ذیربط واریز می کند.

ماده 7 آیین نامه تنخواه حسابداری

هزینه ها و سایر پرداخت ها باید از محل تنخواه گردان موجود در نزد ذی حساب پرداخت شود. اگر تنخواه گردان موجود در نزد ذی حساب کافی نبوده یا در اختیار وی نباشد باید مطابق اسناد ارائه شده توسط ذی حساب به وی پرداخت شود.

ماده 8 آیین نامه تنخواه گردان

 بودجه تنخواه گردان در نظر گرفته شده برای هر پروژه، هزینه یا پرداختی تماماً باید برای همان طرح خرج شده و استفاده از آن در جایی دیگر غیر قانونی است.

ماده 9 آیین نامه تنخواه گردان

واریز تنخواه گردان حسابداری که نزد ذیحساب است باید در هر سال با شرایط زیر واریز شود.

1.وجوه مصرف نشده از تنخواه گردان که باقی مانده و نزد ذی حساب است باید تا آخر فروردین سال بعد به خزانه یا نمایندگی خزانه تحویل داده شود.

2. اسناد خزانه پرداخت شده در سال مالی مربوط حداکثر تا آخر فروردین در مورد واحدهای مرکزی و حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد باید آماده و به خزانه یا نمایندگی خزانه ی استان تحویل داده شود.

ذکر جمله به پای تنخواه گردان محاسبه می شود در گزارش ضروری است.

ماده 10 آیین نامه تنخواه گردان

هزینه های پرداخت شده از محل تنخواه گردان موضوع ردیف 1، 2، 3، 4، 5 و 8 بند ب ماده (1) باید محاسبه و در صورت رسیدن تنخواه گردان به کمتر از نصف میزان اولیه باید به ذیحساب گزارش شود تا اقدامات لازم برای جایگزینی وجه پرداختی را انجام دهد. این گزارش باید نهایتاً تا پایان ماه به ذی حساب ارائه شود.

ماده 11 آیین نامه تنخواه گردان

تنخواه گردان باید تا پایان هر سال مالی (تا همین زمان دارای اعتبار است) با برگشت مانده وجوه مصرف نشده و ارائه اسناد مربوطه نسبت به واریز مواعد زیر اقدام کند:

1 .تنخواه گردان موضوع ردیف های (1 و 2 و 4 و 5 و 8 ) بند «ب» ماده یک حداکثر تا پایان سال مالی.

2 .تنخواه گردان موضوع ردیف های (6) و (7) بند (ب) ماده یک حداکثر ظرف مدت یک هفته حسب مورد پس از انجام مأموریت مربوط و پرداخت حقوق و مزایای کارگران.

 آیین نامه تنخواه گردان

ماده 12 آیین نامه تنخواه گردان

اداره و نحوه مصرف تنخواه گردان های ارائه شده برای پروژه های عمرانی و اجرایی که در اختیار مؤسسات دولتی و نهادهای غیر دولتی قرار می گیرد تماماً به عهده بالاترین مقام اجرایی آن نهاد یا مؤسسه است.

 ماده 13 آیین نامه تنخواه گردان

مبالغ اهدا شده از جانب ذی حساب به افراد (مأموران) باید مطابق قواعد ذکر شده در ماده 11 این آیین نامه  واریز شود.

ماده 14 آیین نامه تنخواه گردان

 ذی حساب این اختیار را دارد تا به منظور تسهیل پرداخت هزینه های واحدهای تابع دستگاه اجرایی امتیاز واگذاری تنخواه گردان ضروری برای انجام هزینه های موضوع ردیف 5، 6 و 7 بند ب ماده (1) را به عاملین آن تفویض کند.

عاملین در این شرایط به پرداخت های ضروری از طریق واگذاری تنخواه گردان تا میزان مجاز اقدام می کنند.

ماده 15 آیین نامه تنخواه گردان

 تمام عاملین دخیل در دریافت تنخواه گردان از ذی حساب به منظور پرداخت هزینه ها مکلف اند در صورت وجود هرگونه نقص در اسناد ارائه شده درباره ی هزینه های پرداختی از محل تنخواه گردان سریعاً نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.

ماده 16 آیین نامه تنخواه گردان

در صورت بروز هرگونه کسری در تنخواه گردان، عامل ذیحساب و سایر مأمورانی که تنخواه گردان را در اختیار دارند موظف اند ضمن رسیدگی به میزان کسری، مراتب را به مراجع قانونی مربوطه شامل دادسرای دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام و تا حصول نتیجه نهایی آن را پیگیری کنند.

ماده 17 آیین نامه تنخواه گردان

در انتهای هر ماه ذی حساب و سایر دریافت کنندگان تنخواه گردان باید گزارشی از دریافتی ها، پرداختی های انجام شده از محل این دریافت ها و مانده ی مصرف نشده در پایان ماه را ارائه دهند. تمامی این مدارک باید مستند به اسناد و مدارک ثبت شده باشد.

ماده 18 آیین نامه تنخواه گردان

ذی حساب باید نسبت به موجودی عاملین ذی حساب اطمینان داشته و در صورت کسری یا پرداخت هایی که منطبق بر قوانین نیستند اقدام کند. اطمینان از موجودی از طرقی مانند: فرستادن مأمورین، در نظر گرفتن سیستم گزارش گیری و … انجام شود.

ماده 19 آیین نامه تنخواه گردان

 دستور العمل های نحوه ی واریز تنخواه گردان ها که به تفصیل در این متن به آن اشاره شد، در ماده 28 قانون محاسبات عمومی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

معرفی بهترین راه انجام امور تنخواه

برای مدیریت آسان‌تر و دقیق‌تر حساب تنخواه خود از سیستم تنخواه گردان آنلاین و رایگان فینتو استفاده کنید. سیستم مدیریت تنخواه فینتو امکانات زیر را در اختیار شما قرار می‌دهد:

فینتو:

تنخواه دار می تواند وظایف خود را به صورت دستی انجام دهد که طبیعتا امکان خطا، گم شدن فاکتور ها و مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت.برای رفع این قبیل مشکلات و سرعت بخشیدن به امور، تنخواه دار می تواند از یک نرم افزار آنلاین تنخواه استفاده کند.فینتو یک نرم افزار آنلاین در این زمینه می باشد که مزایای آن را در زیر می بینید.

نرم افزار تنخواه گردان آنلاین فینتو دارای مزایای خاص و ویژه ای است که با سیستم فینتو نیز قابل تطبیق است. در این بین می توان به موارد زیر اشاره ورزید:

 • امکان تعریف و مدیریت چندین دبیر خانه و شرکت مختلف با ضریب ایمنی بالا و کاربری آسان
 • ساخت الگوی نامه ها طبق استاندارد تعریف شده سازمان بدون هیچ گونه محدودیتی
 • ثبت و ضبط نمودن و کنترل گردش مالی شرکت بصورت آنلاین
 • اعمال مهلت در راستای مبادرت ورزیدن به نامه های ارجاعی و شکل گیری کارتابل و پیگیری نامه ها
 • امکان ایجاد کارتابل برای هر کاربر و مدیریت انواع اطلاعات شامل نامه ها و فرم های اداری
 • بهره مندی از وجود تایپ و ویرایش نامه ها و قابلیت تعریف امضاء در راستای تأیید نامه ها
 • دریافت تمامی گزارش های کمی و کیفی از نامه ها و گردش آن ها در سازمان
 • آرشیو و بایگانی مدارک و پرونده ها
 • امکان برقراری ارتباط نرم افزار تنخواه گردان آنلاین با سایر نرم افزارهای آنلاین دیگر
 • ایجاد بی نهایت تنخواه گردانی همزمان
 • امکان درج تصویر بر روی هر فاکتور
 • گزارش گیری در بازه های زمانی متفاوت
 • دریافت فایل پی دی اف از گزارشات
 • امکان اشتراک گذاری تمامی دریافت ها و پرداخت ها با فرمت پی دی اف و یا چاپ آنها
 • کنسول مدیریتی سیستم
 • تعریف تنخواه دار و برآورد هزینه
 • اطلاع لحظه ای و آنلاین از هزینه های اعمال شده
 • مشاهده و اطلاع از میزان تنخواه باقی مانده هر شخص در سیستم
 • دریافت اسناد حسابدار

 

نرم افزار تنخواه گردان آنلاین فینتو

اشتراک گذاری:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا