آشنایی با صورت حسابداری معاملات فصلی و ارسال مستندات لازم

طبق ماده 169 قانون مالیات در ارتباط با صورت حسابداری معاملات فصلی است و قانون گذار می بایست در این ماده قانونی خیلی شفاف و واضح صورت معاملات و مالیات …

آشنایی با صورت حسابداری معاملات فصلی و ارسال مستندات لازم ادامه مطلب