مقایسه حسابداری تعهدی با حسابداری نقدی

تفاوت حسابداری تعهدی با حسابداری نقدی در زمان تشخیص درآمد و هزینه است. روش نقدی شناخت سریع‌تری از درآمد و هزینه دارد، درحالی‌که روش تعهدی بر درآمد و هزینه پیش‌بینی‌شده …

مقایسه حسابداری تعهدی با حسابداری نقدی ادامه مطلب