شرایط تبصره ۱۰۰ قانون مالیات ها در سال 1401

در بودجه سال 1401 کل کشور مقرر گردید که: در تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1400، عبارت “ده برابر” به عبارت “سی برابر” تغییر یافت. …

شرایط تبصره ۱۰۰ قانون مالیات ها در سال 1401 ادامه مطلب