سال مالی

بخشنامه تخفیف مالیاتی در صورت تغییر سال مالی

محمد تقی پاکدامن، معاون درآمد‌های مالیاتی، در مورد تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تخفیف مالیاتی در صورت تغییر سال مالی، بخشنامه ای ابلاغ نمود. فینتو: فینتو یک

بخشنامه تخفیف مالیاتی در صورت تغییر سال مالی ادامه مطلب

پیمایش به بالا