تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد در چیست؟

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد شامل تنوع در خدماتی همچون غرامت، مرخصی زایمان، از کارافتادگی و … است.نرخ پرداخت بیمه نیز در این دو کاملا متفاوت است.

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد در چیست؟ ادامه مطلب