هزینه های قابل‌قبول مالیاتی چگونه هستند؟

هزینه های قابل قبول باید درحدود متعارف متکی بر مدارک باشند. در ماده 147 و 148 قانون مالیات‌ها، شرایط هزینه های قابل قبول شرح داده‌ شده است.

هزینه های قابل‌قبول مالیاتی چگونه هستند؟ ادامه مطلب