تعریف سال مالی و هر آنچه باید در مورد سال مالی بدانید‌

دوره مالی مربوط به یک سال موسسه را سال مالی می نامند. در ضوابط و دستورالعمل های موجود، موسسات مسئول می باشند در اواخر هر سال صورت های مالی خویش […]

تعریف سال مالی و هر آنچه باید در مورد سال مالی بدانید‌ ادامه مطلب