معیار پاداش به کارمندان خود را تغییر دهید

اغلب اوقات پاداش به کارمندان در محل کار براساس عملکرد قابل اندازه گیری آنها است. رسیدن به اهداف فروش، بستن یک معامله قابل توجه، کاهش زمان تولید و… نمونه هایی […]

معیار پاداش به کارمندان خود را تغییر دهید ادامه مطلب