حقوق و دستمزد

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد

پیاده نمودن محاسبه حقوق و دستمزد لازم در سمت حسابداری

یکی از مهمترین و البته حساس ترین بخش هایی که در قسمت امور مالی هر شرکتی می بایست با دقت عمل بسیار زیادی انجام گیرد، فرمول محاسبه حقوق و دستمزد می باشد. برای هر مزایا و کسوراتی که وابسته به حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان شرکت ها و موسسات مختلف است، یک فرمول دقیق و استانداردی تعبیه شده است که در طی دوره های آموزشی که به کارگزینان و مسئولین امور مالی و حسابداری شرکت ها به طور دقیق  و موشکافانه آموخته اند، نحوه محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس فرمول های مشخص و دقیق می باشد.

بنا بر قانون کلیه مدیران شرکت ها و متولیان امور مالی و حسابرسی شرکت ها و موسسات مختلف می بایست کاملا ریزبینانه در طی بازه زمانی مشخص و در یک پایان هر ماه کلیه فعالیت های کارکنان خود را به طور دقیق ثبت و ضبط نموده تا در پایان تمامی این اعداد و ارقام و آمارهای مختلف را در قالب فرمول محاسبه حقوق و دستمزد پیاده نموده تا در نهایت به حقوق خالص هر کارگری بنا بر مزد و نوع فعالیت و ساعت کاری فعالیت وی در پایان هر ماه حق واقعی خود را کسب نماید. در اینجا با تمامی این فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد بیشتر آشنا می شویم.

محاسبه حقوق و دستمزد
محاسبه حقوق و دستمزد

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مزایا و کسورات مختلف

با توجه به مزایا و کسورات مختلف که یک کارگر در طی بازه زمانی یک ماهه برای خود ثبت نموده است و کارمندان امور مالی آن ها را در لیست حقوق و دستمزد به طور کاملا دقیق ثبت و ضبط نموده اند، برای هر قسمتی فرمولی خاص وجود دارد که در اینجا به تک تک آن فرمول ها اشاره می ورزیم تا در نهایت بتوانیم عدد و ارقام های بدست آمده را حساب و کتاب کرده و به حقوق خالص هر فرد نائل آییم.

مدیریت حقوق و دستمزد در زمان بحران مالی

حتما بخوانید :مدیریت حقوق و دستمزد در زمان بحران مالی

  • فرمول محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس ساعات اضافه کاری

اولین فرمول محاسبه و دستمزد بر اساس ساعات اضافه کاری کارکنان شرکت مورد محاسبه و سنجش قرار می گیرد که این فرمول به شرح زیر می باشد:

 ﺣﻘﻮﻕ ÷ ( (ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ) ×( ۱.۴ ) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ))  =ﭘﺎﯾﻪﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ

بر اساس ماده ۵۹ ساعات اضافه کاری طبق دو شرط ضروری زیر برای کارگر الزام آور است:

الف) موافقت شخصی کارگر نسبت به کار کردن در ساعات اضافی

ب) پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

طبق این دو شرایط ساعات اضافه کاری برای کارگران ثبت می گردد و بر اساس فرمول بالا در پایان هر ماه این ساعت های اضافه کاری برآورد شده و آن ها را در حقوق نهایی فرد تأثیر می گذارند و به عنوان مزایایی کارگر علاوه بر حقوق پایه خود بتواند از آن بهره مند گردد و حقوقی فراتر از حقوق اولیه خود بدست آورد.

  • فرمول محاسبه حقوق و دستمزد تعطیل کاری

طبق ماده ۶۲ روز جمعه به عنوان روز تعطیلی هفتگی کارگران می باشد که در این روز نیز مزد فرد می بایست در فرآیند کلی حقوق و دستمزد برآورد گردد. در صورتی که کارگری در این روز نیز بنا بر دستور کارفرمای خود مشغول به فعالیت گردد، علاوه بر محاسبه مزد این روز تعطیلی در فرآیند نهایی محاسبه ۴۰ درصد نیز مضاف بر مزد اولیه کارگر در پایان ماه به وی تعلق می گیرد. بنابراین فرمول محاسبه تعطیل کاری به شرح زیر است:

ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ÷((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ) × (۱.۴) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ))   =  ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ

  • فرمول محاسبه حقوق و دستمزد شب کاری

بر حسب ماده ۵۸ برای هر ساعت کاری در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵ درصد مضاف بر مزد ساعت کاری عادی به وی تعلق می گیرد که بر اساس فرمول زیر در پایان هر ماه مورد محاسبه و سنجش قرار می گیرد:

ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ÷ ((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺐ ﮐﺎﺭﯼ) × (۱.۳۵) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) = ﺷﺐ ﮐﺎﺭﯼ

  • فرمول محاسبه حقوق و دستمزد نوبت کاری

برای محاسبه کار نوبت کاری یا همان شیفت کاری بنا بر ساعت های شیفت کاری فرمول های مختلفی وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

محاسبه نوبت کاری

الف) کار نوبت کاری در بازه زمانی صبح و ظهر (ساعت ۶ صبح تا ۲ بعد از ظهر) بنابر فرمول زیر محاسبه می گردد:
ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ÷ ((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ × (۰٫۱) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ))  = ﺣﻘﻮﻕ

ب) کار نوبت کاری در بازه زمانی ظهر و عصر و شب (ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۱۰ شب) ) بنابر فرمول زیر محاسبه می گردد:
ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ÷ ((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ) × (۰٫۱۵) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) = ﺣﻘﻮﻕ

ج) کار نوبت کاری در بازه زمانی شب و صبح (ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح) بنابر فرمول زیر محاسبه می گردد:
ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ÷ ((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ) ×(۰٫۲۲۵) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ))  = ﺣﻘﻮﻕ 

  • فرمول محاسبه حقوق و دستمزد سنوات

بنا بر ماده ۲۴ کارفرمایان شرکت ها و موسسات مختلف موظف هستند که به کارگرانی که مطابق با قرارداد یک سال یا بیشتر از یک سال بر اساس آخرین حقوق دریافتی وی مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به حساب آن ها تحت عنوان سنوات واریز نمایند. فرمول محاسبه سنوات اینگونه محاسبه می شود:

ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ÷ ((ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ) ×( ۳۶۵ ﺭﻭﺯ )) = ﺳﻨﻮﺍﺕ 

به عنوان مثال با فرض حقوق ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کارگری که در تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۹۷ شروع به فعالیت نموده است می بایست سنوات وی را اینگونه در پایان سال برآورد نمود:

سنوات = ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ /۳۶۵ = ۲۷۳۹۷٫۲۶ ۲۷۳۹۷٫۲۶*۱۸۰ (تعداد روز های فعالیت و کارکرد)= ۴،۹۳۱،۵۰۶٫۸

  • فرمول محاسبه حقوق و دستمزد عیدی

برای محاسبه عیدی با شروع سال جدید می بایست دو برابر حقوق پایه مورد محاسبه و سنجش قرار گیرد. البته مشروط به اینکه مبلغ اعلام شده از سه برابر حداقل حقوق همان سال فراتر نرفته باشد و بیشتر از این مبلغ نباشد. با این وجود فرمول عیدی بنا بر شرط مذکور در قالب دو فرمول زیر مورد سنجش  و محاسبه قرار می گیرد:

اگر مبلغ بیشتر نبود – دو برابر پایه حقوق
ﺍﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ = ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ * ۳۶۵ / ۳ * ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻘﻮﻕ

به عنوان مثال با فرض دریافت حقوق پایه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال یک کارگر، عیدی وی ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد می گردد. بنا بر اینکه مبلغ اعلام شده سه برابر حقوق پایه پایان سال بیشتر از این مبلغ می باشد؛ بنابراین همان مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال عیدی به فرد تعلق می گیرد و کارفرمایان شرکت موظف به پرداخت این مبالغ جاری به کارکنان خود می باشند.

بنابراین کلیه متولیان امور مالی و حسابداران شرکت ها و موسسات مختلف می بایست تمامی این فرمول ها را با رعایت انصاف و دقت عمل و ظرافت بسیار زیاد به صورت کامل دقیق بر اساس مفاد اعلام شده و بر طبق فرمول های داده شده و ثابت آن ها را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند تا با برآورد اعداد و ارقامی که به دست می آید، تمامی حقوق و دستمزدهای کارکنان شرکت را بدست آورده تا کارفرمای شرکت تمامی این مبالغ را به کلیه کارکنان شرکت خویش پرداخت نماید و هر کسی بنا بر فعالیت خود و بر حسب تمامی مزایا و کسوراتی که در طی بازه های زمانی مشخص در شرکت فعالیت نموده و یا غیبت نموده حق واقعی خود را بدست آورد تا تفاوتی میان کسانی که به طور دقیق  و منضبط بر سر کار می آیند و عمده فعالیت خویش را انجام می دهند و حتی در صورت لزوم به اضافه کاری و مزایای دیگر روی می آورند با کسانی که مشتمل بر کسورات و غیبت و تأخیر می گردند، به خوبی و منصفانه رعایت گردد و هر کسی حق خود را بازستاند.

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین فینتو

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن