مالیات

نحوه محاسبه ی مالیات حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمرسالانه

طبق ماده ۸۴ ق.م.م  ، برای محاسبه مالیات حقوق و میزان مستمر و غیرمستمر حقوق و مزایای مستمر ماهانه را محاسبه و در عدد ۱۲ ضرب می کنیم( فارغ از اینکه حقوقی در چه تاریخی استخدام شده باشد)،طبق جدول سال ۹۷ سپس از عدد بدست آمده معافیت قانونی سالانه (که برای مثال در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۷۶ میلیون ریال میباشد) را کسرمی کنیم آنگاه مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می‌شود.در این مرحله کلیه مزایای غیرمستمر را جمع کرده و ازآخرین نرخ برای محاسبه مالیات آن استفاده میکنیم و عدد حاصل را با عدد مرحله قبلی جمع میکنیم تا کل مالیات حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر ماهانه بدست آید.

 

در ادامه در مثالی به نحوه استفاده از این ماده می پردازیم:

مثال:

آقای غلامی  بازنشسته اداره دارایی است که از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به سمت رییس حسابداری شرکت دارایی منصوب شده است.حقوق و مزایای نامبرده به شرح زیر میباشد:

حقوق پایه ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ،حق مسیولیت ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، حق جذب ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است . اگر اضافه کاری فروردین ماه ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز به عنوان کارانه به وی تعلق گرفته باشد ، مطلوب است مالیات حقوق و مزایای ذکر شده را محاسبه کنید:

 

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ + ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ + ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۲ ×۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

-معافیت سالانه در سال ۱۳۹۶

۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

-۱۰% مالیات

 ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰=۳×۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

-۱۵% مالیات

۲۷۶۰۰۰۰۰۰×۴ – ۲۷۶۰۰۰۰۰۰×۳ = ۲۷۶۰۰۰۰۰۰

-۲۵% مالیات

۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰×۶ – ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰×۴ = ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

-۳۵% مالیات

۲,۱۶۰,۰۰۰۰۰۰ – (۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ + ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ + ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ +۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰) = ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

-مالیات سالانه حقوق و مزایای مستمر

(۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰×۱۰%) + (۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰×۱۵%) + (۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰×۲۵%) + (۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰×۳۵%) = ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

-مالیات ماهانه حقوق و مزایای مستمر

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۱۲ = ۲۸,۵۰۰,۰۰۰

-مالیات مزایای غیر مستمر

(۴,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۶,۰۰۰,۰۰۰) × ۳۵%  = ۷,۰۰۰,۰۰۰

-مالیات حقوق و مزایای فروردین ماه

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ + ۷,۰۰۰,۰۰۰ = ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

فینتو

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن