نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی به کارنامه مالی اشخاص یا موسسات مختلف اتلاق می شود. افراد بسیاری ملزم به تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی خود و پرداخت مالیات هستند.