finto_user

بررسی شرایط جدید معافیت از مالیات

معافیت از مالیات شامل کسانی می شود که بنا بر داشتن شرایطی از پرداخت مالیات معاف می باشند.در این متن به بررسی شرایط جدید معافیت از مالیات می پردازیم.

اطلاعاتی درباره لیست حقوق و دستمزد

اطلاعاتی درباره لیست حقوق و دستمزد

پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان از سوی کارفرما نیازمند تهیه لیست حقوق و دستمزد است. در لیست حقوق و دستمزد جزئیاتی از مزایا و کسورات درج می شود.

اسکرول به بالا